KURZY ELEKTRO

TECHNIKOV MIPEL 

Stiahnite si príručku najdôležitejších predpisov a noriem elektrotechnika zdarma

PONUKA KURZOV

MIPEL, spol. s r.o. od roku 1992

absolútny líder vo vzdelávaní elektrotechnikov a RT  

 

POUČENÁ OSOBA §20
30 Eur
25 Eur
Požiadavky na vzdelanie: bez elektrotechnického vzdelania
29.07.2019 ACSS, CUKROVÁ 14, BRATISLAVA od 9:00 do 14:30
AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA ELEKTROTECHNIKOV A REVÍZNYCH TECHNIKOV §21-24
30 Eur
25 Eur
Podmienky prijatia na kurz: platné osvedčenie §21-24 do 5 rokov, aj neobmedzené napätie a výbušné prostredie
29.07.2019 ACSS, CUKROVÁ 14, BRATISLAVA od 9:00 do 14:30
PRÍPRAVNÝ 3DŇOVÝ KURZ REVÍZNYCH TECHNIKOV §24
175 Eur
155 Eur
Požiadavky na vzdelanie pre získanie osvedčenia revízneho technika: maturita,VŠ elektrotechnický odbor číslo 26
30.09.2019 ACSS, CUKROVÁ 14, BRATISLAVA od 9:00 do 14:30
0
Vystavených osvedčení
0
Aktualizovaných osvedčení
0
Rokov skúseností
0
Školení elektrotechnikov

PODROBNOSTI KURZOV JÚL 2019

 

POUČENÁ OSOBA §20

Na kurze Vám bude vystavený ZÁPIS O POUČENÍ §20 Vyhlášky 508/2009 Z.z. s platnosťou 2 roky. Môžete obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak ste boli v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámení o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. Požiadavky na vzdelanie: bez elektrotechnického vzdelania.

Dátum konania kurzu: 29.07.2019.

Miesto konania kurzu:  ACSS, CUKROVÁ 14, BRATISLAVA 

Cena účastníckeho poplatku: 25€

Prezentácia účastníkov: 8:45 h.

Poplatok zahŕňa: Minerálka, Skvelá káva Nescafé Dolce Gusto, občerstvenie, DVD so 7 elektronickými knihami, mesačníkom Elektro 02-07/2019, príručkami a zborníkom prednášok, 50 stranová vytlačená kniha zdarma+pero, konzultácie zdarma. 

Možnosť objednať odbornú tlačenú publikáciu Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na elektrických zariadeniach za 6,50€. 

 

PLATBA ONLINE

PRÍPRAVNÝ 3DŇOVÝ KURZ REVÍZNYCH TECHNIKOV §24

Po absolvovaní kurzu idete na skúšky na Technickú inšpekciu, a.s. Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11 Vyhlášky 508/2009 Z.z. Požiadavky na vzdelanie pre získanie osvedčenia revízneho technika: maturita,VŠ elektrotechnický odbor číslo 26. Ak máte len výučný list, je možnosť doštudovať diaľkovo maturitu na SOSŠ, napríklad sous-ruzinov.sk.

Dátum konania kurzu: 30. septembra 2019

Miesto konania kurzu:  ACSS, CUKROVÁ 14, BRATISLAVA  

Cena účastníckeho poplatku: 155€ aj neobmedzené napätie a výbušné prostredie za príplatok 10€.

Prezentácia účastníkov kurzu: 8:45 h.

Poplatok zahŕňa: Minerálka, Skvelá káva Nescafé Dolce Gusto, občerstvenie, DVD so 7 elektronickými knihami, mesačníkom Elektro 02-07/2019, príručkami a zborníkom prednášok, 50 stranová vytlačená kniha zdarma+pero. Konzultácie zdarma. 

Možnosť objednať odbornú tlačenú publikáciu Praktické merania pre revíznych technikov a elektrikárov za 20€.

 

Úvod a informácia súvisiaca s revíziami elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov. - Základné práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov v oblasti ochrany a inšpekcie práce. - Odborná spôsobilosť a kvalifikácia osôb pre činnosť na EZ a na elektrických inštaláciách. - Základné rozdelenie elektrických zariadení (podľa miery ohrozenia). - Prostredie s nebezpečenstvom požiaru. - Označovanie napäťových rozsahov skratkami. - Napäťové pásma. - Časy odpojenia (pri poruche). - Distribučné rozvody systému TN. - Impedancia poruchovej slučky v elektrickej inštalácii nízkeho napätia systému TN. - Uzemňovacie sústavy a vodiče na ochranné pospájanie. - Ochrana pred bleskom (LPS systémy). - Bezpečnosť práce pri meraní napätí a prúdov. Bezpečnosť meracích prístrojov. - Elektrické silnoprúdové inštalácie s napätím nad 1000 V. - Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. - Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom. - Odporúčaná literatúra (zákony, vyhlášky, nariadenia vlády, normy).

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA ELEKTROTECHNIKOV A REVÍZNYCH TECHNIKOV §21-24

Predmet školenia
Zmeny vo všetkých technických a právnych predpisoch a zaistenie BOZP pri práci na elektrických zariadeniach, aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci na elektrických zariadeniach podľa platných nových predpisov.

Potrebné doklady na školenie 

1. originál pôvodného osvedčenia, ktorého platnosť sa má predlžovať

Dátum konania kurzu: 29.07.2019.

Miesto konania kurzu: ACSS, CUKROVÁ 14, BRATISLAVA 

Cena účastníckeho poplatku: 25€ aj neobmedzené napätie a výbušné prostredie

Prezentácia účastníkov: 8:45 h.

Poplatok zahŕňa: Minerálka, Skvelá káva Nescafé Dolce Gusto, občerstvenie, DVD so 7 elektronickými knihami, mesačníkom Elektro 02-07/2019, príručkami a zborníkom prednášok, 50 stranová vytlačená kniha zdarma+pero. Konzultácie zdarma.

 

 

Úvod a informácia súvisiaca s revíziami elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov. - Základné práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov v oblasti ochrany a inšpekcie práce. - Odborná spôsobilosť a kvalifikácia osôb pre činnosť na EZ a na elektrických inštaláciách. - Základné rozdelenie elektrických zariadení (podľa miery ohrozenia). - Prostredie s nebezpečenstvom požiaru. - Označovanie napäťových rozsahov skratkami. - Napäťové pásma. - Časy odpojenia (pri poruche). - Distribučné rozvody systému TN. - Impedancia poruchovej slučky v elektrickej inštalácii nízkeho napätia systému TN. - Uzemňovacie sústavy a vodiče na ochranné pospájanie. - Ochrana pred bleskom (LPS systémy). - Bezpečnosť práce pri meraní napätí a prúdov. Bezpečnosť meracích prístrojov. - Elektrické silnoprúdové inštalácie s napätím nad 1000 V. - Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. - Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom. - Odporúčaná literatúra (zákony, vyhlášky, nariadenia vlády, normy).

KURZ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI §21 S VYDANÍM NOVÉHO OSVEDČENIA

Na kurze získate OSVEDČENIE o odbornej spôsobilosti §21 s platnosťou 5 rokov. §21 Elektrotechnik - nemusí mať prax. 

Podmienky prijatia na kurz: elektrotechnické vzdelanie-odbor číslo 26 (výučný list, maturita,VŠ).

Dátum konania prípravného kurzu: 29.07.2019.

Miesto konania kurzu: ACSS, CUKROVÁ 14, BRATISLAVA

Cena účastníckeho poplatku: 55€ 

Prezentácia účastníkov: 8:45 h.

Poplatok zahŕňa: Minerálka, Skvelá káva Nescafé Dolce Gusto, občerstvenie, DVD so 7 elektronickými knihami, mesačníkom Elektro 02-07/2019, príručkami a zborníkom prednášok, 50 stranová vytlačená kniha zdarma+pero. Konzultácie zdarma. 

Možnosť objednať odbornú tlačenú publikáciu Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov za 20€ alebo Odborná spôsobilosť v elektrotechnike za 12€.

Potrebné doklady na školenie

1. doložiť fotokópie dokladov o ukončenom elektrotechnickom vzdelaní (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom) podrobnejšie informácie ohľadom rozsahu, praxe, atď. Vám zašleme mailom.

 

Úvod a informácia súvisiaca s revíziami elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov. - Základné práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov v oblasti ochrany a inšpekcie práce. - Odborná spôsobilosť a kvalifikácia osôb pre činnosť na EZ a na elektrických inštaláciách. - Základné rozdelenie elektrických zariadení (podľa miery ohrozenia). - Prostredie s nebezpečenstvom požiaru. - Označovanie napäťových rozsahov skratkami. - Napäťové pásma. - Časy odpojenia (pri poruche). - Distribučné rozvody systému TN. - Impedancia poruchovej slučky v elektrickej inštalácii nízkeho napätia systému TN. - Uzemňovacie sústavy a vodiče na ochranné pospájanie. - Ochrana pred bleskom (LPS systémy). - Bezpečnosť práce pri meraní napätí a prúdov. Bezpečnosť meracích prístrojov. - Elektrické silnoprúdové inštalácie s napätím nad 1000 V. - Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. - Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom. - Odporúčaná literatúra (zákony, vyhlášky, nariadenia vlády, normy).

KURZ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI §22 S VYDANÍM NOVÉHO OSVEDČENIA

Na kurze získate OSVEDČENIE o odbornej spôsobilosti §22 s platnosťou 5 rokov. §22 Samostatný elektrotechnik môže riadiť činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu a riadiť činnosť najviac dvoch elektrotechnikov.  

Podmienky prijatia na kurz: elektrotechnické vzdelanie-odbor číslo 26 (výučný list, maturita,VŠ). Požadovaná prax 1 rok do 1000V. Nad 1000V = požadovaná prax 2 roky.

Dátum konania prípravného kurzu: 29.07.2019.

Miesto konania kurzu:  ACSS, CUKROVÁ 14, BRATISLAVA

Cena účastníckeho poplatku: 55€ aj neobmedzené napätie +príplatok 10€ a výbušné prostredie + príplatok 10€.

Prezentácia účastníkov: 8:45 h.

Poplatok zahŕňa: Minerálka, Skvelá káva Nescafé Dolce Gusto, občerstvenie, DVD so 7 elektronickými knihami, mesačníkom Elektro 02-07/2019, príručkami a zborníkom prednášok, 50 stranová vytlačená kniha zdarma+pero.  Konzultácie zdarma. 

Možnosť objednať odbornú tlačenú publikáciu Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov za 20€ alebo Odborná spôsobilosť v elektrotechnike za 12€.

Potrebné doklady na školenie

1. doložiť fotokópie dokladov o ukončenom elektrotechnickom vzdelaní (výučný list, maturitne vysvedčenie, diplom) podrobnejšie informácie ohľadom rozsahu, praxe, atď. Vám zašleme mailom.

 

Úvod a informácia súvisiaca s revíziami elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov. - Základné práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov v oblasti ochrany a inšpekcie práce. - Odborná spôsobilosť a kvalifikácia osôb pre činnosť na EZ a na elektrických inštaláciách. - Základné rozdelenie elektrických zariadení (podľa miery ohrozenia). - Prostredie s nebezpečenstvom požiaru. - Označovanie napäťových rozsahov skratkami. - Napäťové pásma. - Časy odpojenia (pri poruche). - Distribučné rozvody systému TN. - Impedancia poruchovej slučky v elektrickej inštalácii nízkeho napätia systému TN. - Uzemňovacie sústavy a vodiče na ochranné pospájanie. - Ochrana pred bleskom (LPS systémy). - Bezpečnosť práce pri meraní napätí a prúdov. Bezpečnosť meracích prístrojov. - Elektrické silnoprúdové inštalácie s napätím nad 1000 V. - Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. - Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom. - Odporúčaná literatúra (zákony, vyhlášky, nariadenia vlády, normy).

KURZ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI §23 S VYDANÍM NOVÉHO OSVEDČENIA

Na kurze získate OSVEDČENIE o odbornej spôsobilosti §23 s platnosťou 5 rokov. §23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže riadiť činnosť poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky bez obmedzenia ich počtu. 

Podmienky prijatia na kurz: elektrotechnické vzdelanie-odbor číslo 26 (výučný list, maturita,VŠ). Požadovaná prax do1000V: vyučený do 1000V=4 roky; ÚSO do 1000V=3 roky; VŠ do 1000V=2 roky. Požadovaná prax nad 1000V: vyučený nad 1000V= 5 rokov; ÚSO nad 1000V= 4 roky; VŠ nad 1000V=3 roky. 

Dátum konania prípravného kurzu:  29.07.2019.

Miesto konania kurzu: ACSS, CUKROVÁ 14, BRATISLAVA

Cena účastníckeho poplatku: 55€ aj neobmedzené napätie +príplatok 10€ a výbušné prostredie + príplatok 10€.

Prezentácia účastníkov: 8:45 h.

Poplatok zahŕňa: Minerálka, Skvelá káva Nescafé Dolce Gusto, občerstvenie, DVD so 7 elektronickými knihami, mesačníkom Elektro 02-07/2019, príručkami a zborníkom prednášok, 50 stranová vytlačená kniha zdarma+pero. Konzultácie zdarma. 

Možnosť objednať odbornú tlačenú publikáciu Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov za 20€ alebo Odborná spôsobilosť v elektrotechnike za 12€.

Potrebné doklady na školenie

1. doložiť fotokópie dokladov o ukončenom elektrotechnickom vzdelaní (výučný list, maturitne vysvedčenie, diplom) podrobnejšie informácie ohľadom rozsahu, praxe, atď. Vám zašleme mailom.

 

Úvod a informácia súvisiaca s revíziami elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov. - Základné práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov v oblasti ochrany a inšpekcie práce. - Odborná spôsobilosť a kvalifikácia osôb pre činnosť na EZ a na elektrických inštaláciách. - Základné rozdelenie elektrických zariadení (podľa miery ohrozenia). - Prostredie s nebezpečenstvom požiaru. - Označovanie napäťových rozsahov skratkami. - Napäťové pásma. - Časy odpojenia (pri poruche). - Distribučné rozvody systému TN. - Impedancia poruchovej slučky v elektrickej inštalácii nízkeho napätia systému TN. - Uzemňovacie sústavy a vodiče na ochranné pospájanie. - Ochrana pred bleskom (LPS systémy). - Bezpečnosť práce pri meraní napätí a prúdov. Bezpečnosť meracích prístrojov. - Elektrické silnoprúdové inštalácie s napätím nad 1000 V. - Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. - Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom. - Odporúčaná literatúra (zákony, vyhlášky, nariadenia vlády, normy).

Živnostenský úrad vyzýva všetkých elektrotechnikov listom! Skontrolujte si platnosť Vášho osvedčenia §21-24.

Kontrola zo živnostenského úradu zväčša začína prezretím dokladov. Za týmto účelom sú kontrolóri oprávnení vyžadovať, aby im kontrolovaný subjekt na mieste alebo v stanovej lehote poskytol doklady, písomnosti, vyjadrenia alebo informácie. Pri výkone kontroly je potrebné predložiť najmä:

-živnostenské oprávnenie k predmetu podnikania, platnosť osvedčení a oprávnení
-ohlásenie prevádzkarne,
-obchodné dokumenty ako faktúry, pokladničné doklady,    
reklamačný poriadok a evidenciu reklamácií,
-doklady k bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

Zoznam učebných odborov číslo 26 Elektrotechnika zoradený podľa abecedy

 

KALENDÁR NASLEDUJÚCICH KURZOV MIPEL, spol. s r.o. JÚL 2019

 

3009

PRÍPRAVNÝ 3DŇOVÝ KURZ REVÍZNYCH TECHNIKOV §24

30.9. 2019 09:00 - 2.10. 2019ACSS, CUKROVÁ 14, BRATISLAVA
Cena 155€. Poplatok zahŕňa: Minerálka, Skvelá káva Nescafé Dolce Gusto, občerstvenie,…

HĽADÁME: REVÍZNY TECHNIK - ŠKOLITEĽ MIPEL, SPOL. S R.O.

- revízneho technika elektrických zariadení, ktorý hľadá zmenu vo svojej profesijnej kariére a chce zvýšiť svoje profesijné skúsenosti, posunúť sa vo svojej kariére a stať sa školiteľom, pretože prišiel čas odovzdať skúsenosti ďalším. Poskytneme Vám: Zaučenie pod dozorom skúsených školiteľov. Technické a odborné zázemie. Ponúkame možnosť odborného rastu a ďalšieho vzdelávania. Základná zložka mzdy 200 €/brutto a viac (výška mzdy závisí od praxe) za jeden deň školenia. Máte chuť pracovať na sebe? Chcete učiť ostatných ako obsluhovať technické zariadenia bezpečne? Ste trpezlivý, komunikatívny a máte príjemne vystupovanie? Staňte sa našim interným školiteľom. Neváhajte a kontaktujte nás na adrese: mipel@mipel.sk POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: POZÍCII VYHOVUJÚ UCHÁDZAČI SO VZDELANÍM stredoškolské s maturitou nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie vysokoškolské I. stupňa OSTATNÉ ZNALOSTI: -Microsoft Excel - základy -Microsoft Outlook - základy -Microsoft PowerPoint - základy -Microsoft Windows - základy OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY A ZRUČNOSTI: - revízny technik elektrických zariadení. Prax minimálne 3 roky za posledných 7 rokov. Dôležité je mať príjemné vystupovanie, vedieť vystupovať pred publikom(školenia zamestnancov našich klientov), prezentovať svoje skúsenosti z praxe s dôrazom na bezpečnosť pri práci, byť odborníkom vo svojom odbore, mať všeobecne pozitívny postoj k životu, byť komunikatívny a stále pracovať na svojej odbornej i profesionálnej stránke osobnosti. Platné osvedčenie § 24.

PRÍRUČKA Odborná spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov a na činnosť s nimi ZDARMA NA STIAHNUTIE NIŽŠIE:

Pre väčšiu prehľadnosť a jednoduchý prístup sú k jednotlivým odborným spôsobilostiam uvedené odpovede na nasledovné otázky: Čo musím absolvovať, aby som získal odbornú spôsobilosť? Kde ju môžem získať? Ako dlho trvá odborná príprava? Akú zdravotnú spôsobilosť potrebujem? Aký doklad potrebujem na to, aby som mohol vykonávať konkrétnu činnosť? Aká je platnosť vydaného dokladu?

Odborné spôsobilosti sú delené pre: tlakové zariadenia, zdvíhacie zariadenia, elektrické zariadenia, plynové zariadenia, motorové vozíky, práce vo výškach, stavebné stroje a zariadenia, poľnohospodárske stroje a zariadenia, lesnícke stroje a zariadenia.

V závere príručky môže používateľ nájsť informácie týkajúce sa opakovaného oboznamovania zamestnancov, zdravotnej spôsobilosti na prácu a vysvetlenia ďalších dôležitých pojmov. 

100% GARANCIA SPOKOJNOSTI A VRÁTENIA PEŇAZÍ.

Pri pohľade na absolventov kurzu a výsledky, ktoré dosiahli, sme presvedčení o tom, že tento kurz Vám pomôže vo Vašej profesii. Našim cieľom je, aby ste tieto výsledky naozaj dosiahli. A tie môžete dosiahnuť vtedy, keď všetko, čo sa dozviete, dáte do praxe, do vášho biznisu. Dáva vám to zmysel? A ak po 30 dňoch zistíte, že to nie je to, čo ste očakávali, jednoducho  otvoríte váš email, napíšete nám správu a my vám vrátime všetky peniaze.

REFERENCIE

Preškolenie z nových predpisov. Nadobudnutie nových poznatkov. Po školení sa budem venovať profesii elektrotechnika. Doporučujem, pán školiteľ je odborník.

Zsot Sz.podnikateľ - maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov

Zvýšenie kvalifikácie. Na školení som sa dozvedel omnoho viac, ako som očakával, lebo som sa dozvedel strašne veľa z praxe od školiteľa. Veľa zaujímavých informácií z praxe ma potešilo. Určite doporučím firmu MIPEL aj svojim známym, lebo sa dozvedia veľa praktických informácií.

Peter D.súkromne

Očakával som preškolenie a znovu zopakovanie si vyhlášky, čo sa aj stalo. Realita je lepšia. Oboznámil som sa s novými predpismi. Doporučujem školenie.

Milan CH.súkromne

Nadobudol som nové informácie. Dobrá prezentácia.

Vratko B.podnikateľ - Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Očakával som, že sa naučím niečo nové - získam istotu. Realita-splnilo to moje očakávania. Pripomenul som si vyhlášku. Doporučujem. Príjemný prístup,prax.

Lukáš V.súkromne

Očakávanie-žiadne. Realita-veľmi dobre. Konkrétne prínosy-ďalšie vzdelanie. Doporučenie-určite.

Denis G.elektrikár

Očakávanie-naučiť sa nové informácie. Realita-nové informácie, dobrá atmosféra. Prínosy-nové vedomosti. Ďakujem, prezentácia sa mi páčila..

Peter B.podnikateľ - Prípravné práce k realizácii stavby

Očakával som zopakovanie si informácií a dozvedenie sa nových. Realita je rovnaká ako očakávanie. Vrelo doporučujem.

Juraj Sz.Den-el, s. r. o.-elektrikár

Očakával som klasické školenie s výkladom vyhlášky a ukončenie testami a ústnou skúškou. Prekvapil ma podrobný a pritom zrozumiteľný výklad školiteľa. Takisto videoprezentácia bola prehľadná a ľahko pochopiteľná. Určite firmu MIPEL, spol. s r.o. odporučím aj kolegom a známym.

Jaroslav M.ELMARS s. r. o.-majiteľ

Očakával som kurz s prednáškou a testom. Kurz splnil moje očakávania. Kurz mi pomohol na získanie paragrafu 21 a vďaka tomu prácu s elektrinou. Kurz vrelo odporúčam.

Michal U.Accor Pannonia Hotel-technik

Očakával som zopakovanie vedomostí+nové informácie. Skutočnosť zodpovedá očakávaniam. Aktualizácia vyhlášky. Určite doporučujem aj do budúcnosti.

Gabriel B.Podnikateľ-Elektrická inštalácia, technik

Mimoriadne očakávania neboli. Realita je lepšia ako očakávanie-kvôli príkladom z praxe. Zopakoval som si vedomosti z iných oblastí, s ktorými som nepracoval.

Ing. Július K.ANDIS, spol. s r.o.-vývojový pracovník

Očakával som zopakovanie elektrotechnických predpisov, oboznámenie sa s novými. Skutočnosť naplnila moje očakávania. Prínosy-zopakovanie si niektorých predpisov a ich preskúšanie. Doporučujem.

Drahomír B.technik

Očakávanie-zdokonaliť si vedomosti a získať nové informácie. Príjemná atmosféra, informácie priamo z praxe. Osviežil som si vedomosti. Ďakujem, bol som spokojný.

Ľubomír S. HVAC & BMS s.r.o.-špecialista MaR

Očakával som, že to zmáknem. Realita-zmákol som to. Doplnil som si medzery. Doporučenie-facebook.

Michal K.Den-el, s. r. o-elektrikár

Očakávanie-nové vedomosti. Realita-nadobudnutie vedomostí. Vďaka kurzu som si osviežil svoje vedomosti. Doporučujem.

Ján S.súkromne

Realita lepšia než očakávanie. Osviežil som si vedomosti. Doporučujem.

Daniel L.Den-el, s. r. o-elektromontér

Aktuálna právna úprava, BOZP, prvá pomoc. Kurz splnil očakávania.

Branislav L.súkromne

Očakávanie-získať spôsobilosť na vykonávanie prác na elektrických zariadeniach. Získal som nové poznatky, predovšetkým praktické.

Jozef T. Mestský úrad Bojnice

Očakávanie-odbornosť, tradícia firmy a to sa splnilo. Realita-profesionálny prístup prednášajúceho, odbornosť a dlhoročné skúsenosti sú neoceniteľné. Praktické ukážky, objasnenie rôznych situácií v praxi.

Ing. Rastislav Š.Shield Security s.r.o.-majiteľ

Očakával som, že si oživím vedomosti zo školy,+ sa dozviem veľa nových vecí. Naplnilo to moje očakávania. Prínosy-bezpečnosť a na čo všetko si dávať pozor pri oprave zariadenia. Odporúčam, veľmi príjemný prístup lektora.

Matej V.Podnikateľ-Ostatná osobná pozemná doprava

Očakával som, že to pôjde ťažšie. Školiteľ bol veľmi dobrý a skúsený. Prínosy-získanie preukazu paragrafu 22, k tomu materiály na ďalšie študovanie, CD. Kurz odporúčam, bol rýchly, v dobrej atmosfére.

Roman B.Slovnaft,, a.s.-elektronik

Očakávanie-dozvedieť sa novinky vo vyhláškach a zmeny. Dozvedel som sa to, čo som potreboval.

Ľuboš K.Businessbrain. s.ro.-IT technik

Očakávanie-zvýšiť svoju odbornú vedomosť. Získal som nové vedomosti. Skvelá práca. Získanie informácií pre zlepšenie bezpečnosti pri práci a používaní elektrických zariadení. Doporučujem tieto kurzy. Skvelá práca.

Andrej Š.Servisný technik

Chcel som si zvýšiť kvalifikáciu. Realita predurčila moje očakávania. Vďaka kurzu som si zvýšil kvalifikáciu. Tento kurz by som určite odporučil.

anonym

Očakávanie-aktualizácia do 5 rokov §23. Spĺňa očakávanie. Môžem doporučiť.

Michal B.Lambda Life a.s., servisný technik

Nemal som očakávania. Som veľmi spokojný. Kurz mi pomohol rozšíriť moje pracovné nasadenie. Doporučujem.

Peter Sz.súkromne

Očakávanie-nové poznatky a info ohľadom aktualizačnej prípravy §23. Nové info odovzdané v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z.

Pavol R.SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o., senior aplication engineer

Potreboval som doplniť vedomosti. Očakával som svedomitý prístup zo strany školiteľa. Školenie spĺňalo moje očakávania. Dúfam, že mi pomôže dosiahnuť osvedčenie. Doporučujem aj mojim známym.

Silvester V.LIFTSTAV s.r.o.-technik

Očakávanie-získať osvedčenie revízneho technika, k čomu potrebujem absolvovať kurz odbornej prípravy. Rozšírenie vedomostí pre absolvovanie skúšky. Prínosy-vedomosti, informácie, podklady pre ďalšie štúdium. Môžem doporučiť.

Gábor P.AŽD Praha s.r.o., organizačná zložka, servisný technik

Očakávanie-urobiť si paragraf 24-revízny technik bezstresovým systémom. Realita-názorne, formou videoprezentácie a priateľským spôsobom výuky, som bol príjemne prekvapený. Prínosy -kde nájsť formuláre na vypisovanie údajov z meraní. Už viem, kde a odkiaľ si kúpim meracie prístroje na revidovanie zariadení. Doporučujem aj menej skúseným elektrotechnikom.

Peter J.podnikateľ

Očakávanie-rozšírenie vedomostí a získať osvedčenie pre skúšku revízneho technika. Získanie prehľadu o nových normách a novelách. Získal som prehľad o podmienkach získania oprávnenia revízneho technika. Prínosy-prehľad, podklady pre ďalšie štúdium. Môžem doporučiť.

Július Sch.AŽD Praha s.r.o., organizačná zložka, servisný technik

Očakávanie-prehĺbenie vedomostí. Realita-čo som očakával. Prínosy-nové vyhlášky.

anonym

Očakávanie-zopakovanie si elektrotechnických znalostí, označení. Splnené moje očakávania, zopakoval som si základné znalosti, označovania, vynikajúci lektor (školiteľ). Prínosy-zopakovanie znalostí, naučil som sa niečo nové o bleskozvodoch, zopakoval som si prúdové ochrany, zapájanie rozvádzačov. Jednoznačne odporúčam.

Peter Š.elektrikár

V rámci aktualizačnej odbornej prípravy som očakával oboznámenie sa s novými predpismi vyhlášky 508. Zároveň som očakával zdĺhavú a nezáživnú prednášku. Dojem z prednášky veľmi pozitívny. Zároveň oceňujem videoprezentáciu. Prínosy-aktualizáciu na ďalších 5 rokov. Nezaznamenal som žiadne výhrady ohľadom školenia.

Marián H.RICOH Slovakia s.r.o., servisný technik

Očakával som zlepšenie vedomostí ohľadom elektroinštalácií, bezpečnosti pri práci, oživenie pamäte. Školenie bolo omnoho lepšie, než som očakával. Školiteľ bol príjemný a ústretový. Všetko prebehlo tak, ako malo. Pomohol mi v práci, konečne môžem svoju prácu vykonávať naplno, bez dozoru. Stal som sa plnohodnotným členom tímu. Toto školenie mi doporučil kolega v práci, som mu za to veľmi vďačný. Určite doporučím firmu MIPEL svojim kamarátom, známym aj rodine.

Zdeno K.VNET a.s., technik

Očakávanie-zopakovanie a doplnenie si nového učiva. Maximálna profesionalita, lepšie ako moje očakávanie. Prínosy-zopakovanie starého, nové informácie z oboru, zoznámenie sa s ľuďmi z oboru. Doporučenie-udržať súčasný štandart.

Anton Š.elektrikár

Očakávanie-zopakovanie vedomostí a naučenie nových vecí. Realita-veľká spokojnosť. Kurz mi pomohol v mojom rozvoji vedomostí. Dozvedel som sa veľa praktických vecí. Odporúčam všetkým.

Peter Š.

Očakával som štandartnú prednášku a v jej závere test. Kurz bol lepší, ako som očakával. Ľúbilo sa mi zvýraznenie toho najdôležitejšieho. Absolvovaním kurzu a získaním spôsobilosti sa mi otvoril trh práce v obore, ktorý som vyštudoval. Kurz som našiel na internete. Jeho výhodami sú: priaznivá cena, dostatok termínov, možnosť spraviť si spôsobilosť neobmedzeného napätia, aj do objektov B. Kurz môžem ďalej len odporúčať.

Miroslav S.

Očakávanie-doplnenie vedomostí a zvýšenie kvalifikácie pre rozbeh vlastného podnikania. Realita-lepšia, inštruktor bol veľmi znalý, vtipný a ľudský. Vďaka videám s komentármi a postrehmi inštruktora som si osviežil a rozšíril svoje odborné vedomosti.

Erik P.

Očakávanie-zvýšenie kvalifikácie. Školenie prebehlo odborne s profesionálnym výkladom a prekonalo moje očakávania. Prínosy-obnovenie vedomostí, rozšírenie znalostí. Školenie odporúčam každému, kto si potrebuje odborným spôsobom zvýšiť kvalifikáciu.

Jaroslav K.

Očakával som, že sa zoznámim s potrebami a vyhláškami a vecí potrebnými na získanie oprávnenia EZ. Všetko bolo podľa očakávaní. Získal som oprávnenie na predstúpenie na TI a kurz mi pomohol rozšíriť si vedomosti z praxe. Doporučujem!!!!

Milan K.Slovenské štrkopiesky, s.r.o.

Očakávanie-naučiť sa, čo je potrebné, aké predpisy a vyhlášky sú potrebné na funkciu revízneho technika. Dobré pomôcky a materiály na naštudovanie problematiky. V rámci diskusií nazbierané osobné skúsenosti.

Ladislav B.ELZAP s.r.o., majiteľ

Očakávanie-tradične vysokú úroveň odborného vzdelávania na základe dlhoročnej tradície spoločnosti MIPEL. Chýbali mi praktické merania a vyhotovenie cvičných a revíznych správ. Prínosy-oboznámenie s aktuálnym stavom platných noriem. Potvrdenie o absolvovaní prípravného kurzu. Doporučenie-sústrediť sa viac na praktické odporúčania pri meraniach počas revízií, napríklad špecifiká merania na VPS frekvenkčných meničoch. Rozdiely pri postupoch a interpretáciách výsledkov na VN kábloch, olejových,PVC a polyetylénových.

Vladimír K.3DB, s. r. o.

Moje očakávanie kurz splnil. Realita naplnila očakávania. Dozvedel som sa nové vedomosti z oblasti elektrických inštalácií. Doporučujem organizáciu na školenia revíznych technikov.

Marek H.EKA engineering, s. r. o.

Očakávanie-získať odborné znalosti potrebné na úspešné zvládnutie skúšky na TI. Realita je lepšia, ako bolo očakávanie. Dosiahol som predstavu o možnom priebehu skúšky na TI. Áno, doporučujem.

Ing. Marián J.AXISplus SK s.r.o., konateľ

Oboznámenie sa so základnými postupmi, získanými zmenami v zákonoch, ako základ pred žiadosťou a skúškou revízneho technika. Školenie splnilo očakávania, získal som naviac skúsenosti ostatných kolegov zo seminára. Prínosy-certifikát zo školenia. Doporučenie :)

Slavomír V.Elektroinštalačné práce. Bleskozvody. Revízie

Očakávanie-príprava na zvládnutie skúšky. Oboznámenie a rozšírenie informácií, viac ako som čakal. Prínosy-lepšia pripravenosť a viac informácií o tom, čo človeka čaká. Už som doporučil ďalším.

Jakub V.AŽD SLOVAKIA a. s.

Očakávanie-bolo splnené. Realita-splnilo moje očakávanie. Prínosy-obohatil som si myseľ. Doporučujem toto školenie.

Miroslav G.údržba

Konkrétne prínosy – nový smer v budovaní svojej kariéry. Doporučenie: úplná spokojnosť. Aké som mal očakávanie pred kurzom: strach ako zo školy. Realita- prístup a atmosféra super, hneď od začiatku školenia bola super atmosféra a možnosť kedykoľvek vstupovať do diskusie bola naozaj prínosom, keďže sme si skúsenosti a poznatky vymieňali všetci navzájom.

anonym

Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: vďaka kurzu som si zdokonalil vedomosti Aké som mal očakávanie pred kurzom: príjemné posedenie, zdokonalenie vedomostí Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): realita je rovnaká ako očakávanie.

Milan H.majiteľ firmy Voda-plyn-kúrenie

Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: zrekapituloval som si vedomosti, dozvedel sa novinky Doporučenie: odporúčam každému Aké som mal očakávanie pred kurzom: dozvedieť sa o nových zmenách Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): dozvedel som sa, to čo som potreboval.

Vladimír S. elektroinštalatér

Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: oboznámil som sa s novinkami a oživil som si vedomosti Doporučenie: doporučujem tieto školenia na oživenie vedomostí Aké som mal očakávanie pred kurzom: mám dobré skúsenosti s týmto školiacim centrom, čiže som spokojný Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): rovnaká, ba až lepšia

Peter H. pracovník údržby H+H Galanta

Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: aktualizoval som si svoju vyhlášku §22 na ďalšie roky Doporučenie: kurz od Vašej firmy by som určite odporučil aj svojim známym. Myslím si, že netreba nič meniť Aké som mal očakávanie pred kurzom: očakával som prehľadné a stručné vysvetlenie zmien v elektrotechnických normách Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): s kurzom som spokojný. Školiteľ ochotne zodpovedal všetky položené otázky. Kurz netrval zbytočne dlho.

Marek S.,nastavovač výrobných liniek BROSE

Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: Prísun nových informácií. Debata o istých témach rozšírila môj obzor o určitých témach a veciach. Doporučenie: Aké som mal očakávanie pred kurzom: Očakával som príjemnú atmosféru. Tešil som sa na školiteľa, že sa naučím nové informácie. Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): Príjemná atmosféra. Prekvapivé občerstvenie. Školiteľ znalý v svojom obore. Školenie splnilo moje očakávania.

Lukáš P.

Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: poznatky na zlepšenie kvality práce Doporučenie: Aké som mal očakávanie pred kurzom: získať nové informácie ohľadom zákonov Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): je lepšia

Pavol F. JP electric

Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: dal mi prehľad v aktualizáciách bezpečnostných noriem, sčasti aj odborných elektrotechnických tém. Doporučenie: kurz by som odporučil svojim známym. Aké som mal očakávanie pred kurzom: oživenie a zhrnutie doterajších vedomostí Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): školenie záživnou formou, s príkladmi z praxe, čiže realita je lepšia, než očakávanie

Peter B. SZČO

Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: oživenie info Doporučenie: Aké som mal očakávanie pred kurzom: nové info o nových normách a zmenách Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): zodpovedá

Richard K.Richard K., SZČO

Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: vyhláška §21 Doporučenie: určite by som odporučil Aké som mal očakávanie pred kurzom: zopakovanie si vedomostí Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): lepšia než očakávanie

Henrich D.

Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: dosiahol som zvýšenie mojej kvalifikácie, kurz mi pomohol v mojom rozvoji. Doporučenie: určite ho doporučujem a dúfam, že sa stretneme o 5 rokov. Aké som mal očakávanie pred kurzom: očakával som, že si obnovím-zvýšim moje elektrotechnické vzdelanie Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): veľmi príjemný prednášajúci, kurz splnil moje očakávania.

Peter J.technik KO

Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: doklad Doporučenie: nič Aké som mal očakávanie pred kurzom: nemal som Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): dobre bolo

Tomáš H.

Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: nové normy, informácie o dostupnosti Doporučenie: Aké som mal očakávanie pred kurzom: oživenie a aktualizácie mojich vedomostí Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): omnoho lepšie, než očakávanie

Martin B. B-ELEKTRO s.r.o., elektrikár špecialista

Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: zrekapituloval som si problematiku Doporučenie: žiadne Aké som mal očakávanie pred kurzom: Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): splnilo moje očakávanie

Marek B.B-ELEKTRO s.r.o., špecialista

Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: obnova osvedčenia-elektrotechnická spôsobilosť. Nové kontakty a pripomenutie si dôležitosti BOZP zásad pri práci na elektrických zariadeniach Doporučenie: ďakujem. Väčšia projekčná plocha by bola vhod najmä pre vzadu sediacich Aké som mal očakávanie pred kurzom: zopakovanie si zákona predpísaných náležitostí z oblasti spôsobilosti elektrotechnikov Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): splnilo moje očakávanie.

Michal H.Inšpektor JB