KURZY POUČENÁ OSOBA

 MIPEL 

INDIVIDUÁLNY POLDŇOVÝ KURZ POUČENÁ OSOBA §20 (pre menšie skupinky a firmy)

Na kurze Vám bude vystavený ZÁPIS O POUČENÍ §20 Vyhlášky 508/2009 Z.z. s platnosťou 2 roky. Môžete obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak ste boli v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámení o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. Požiadavky na vzdelanie: bez elektrotechnického vzdelania.

Účastnícky poplatok obsahuje: študijný materiál-brožúra, CD s publikáciou o revíziách spotrebičov a elektrického ručného náradia, editovateľné vzory tlačív BOZP a ELEKTRO, pero, občerstvenie, káva, poplatok  za vystavenie zápisu o poučení: 35€.

MIESTO KONANIA KURZU: budova ACSS, Cukrová 14, Bratislava. 

DOOBEDŇAJŚÍ KURZ: 1.10.2019

Začiatok kurzu 8:00 hod.

Koniec kurzu 12:00 hod.

POOBEDŇAJŠÍ KURZ: 2.10.2019

Začiatok kurzu: 15:00 hod.

Koniec kurzu: 19:00 hod.

Dohodnutie iného miesta a iného termínu kurzu zasielajte mipel@mipel.sk.

 Telefonický kontakt 0948 745 454 pani Zachová.

Rozsah vykonávaných činností na elektrických zariadeniach poučeným pracovníkom.

Elektrické zariadenia vyhotovené v zmysle platných elektrotechnických prepisov a noriem a pri správnej obsluhe pri predpísanom používaní sú bezpečné. Pri ich obsluhe musí každý dbať na dodržiavanie ich návodov na používanie v súlade s miestnymi prevádzkovými predpismi a nariadeniami. Akýkoľvek nekvalifikovaný zásah do elektrického zariadenia môže spôsobiť vážny úraz elektrickým prúdom, prípadne spôsobiť požiar, haváriu alebo zapríčiniť výbuch. 

Poučený pracovník môže vykonávať nasledovné činnosti vo vzťahu k elektrickým zariadeniam: 

a) Sám: 

Samostatne obsluhovať jednoduché zariadenia elektrickej inštalácie všetkých napätí MN, NN a VN. Elektrické zariadenia musia byť vyhotovené tak, aby pri ich obsluhe nemohlo prísť ku kontaktu s nekrytými živými časťami elektrického zariadenia pod napätím. 

Pracovník, ktorý obsluhuje stroje a zariadenia sa musí zoznámiť s prevádzkovaným zariadením a s jeho funkciami. Tam, kde sú vypracované miestne alebo iné bezpečnostné a pracovné predpisy, musia byť umiestnené na prístupnom mieste a pracovník musí byť s nimi preukázateľne oboznámený. Obsluhujúci pracovník sa môže dotýkať len tých častí, ktoré sú na obsluhu určené. K obsluhovaným častiam zariadenia musí byť vždy voľný prístup. K obsluhe inštalovaných zariadení VN sa poučený pracovník môže priblížiť k živým častiam len na predpísané vzdialenosti. Ak sú na obsluhu predpísané ochranné pomôcky, musia sa používať. Elektrické zariadenia, stroje a spotrebiče pri premiestňovaní musia byť vopred bezpečne odpojené od napájania. 

Vypínať a zapínať v rámci obsluhy jednoduché elektrické zariadenia všetkých napätí, ktoré svojim vyhotovením znemožňujú prísť do styku s nekrytými živými časťami, ktoré sú pod napätím. 

Premiestňovať a predlžovať pomocou zásuviek a vidlíc pohyblivé prívody vo vypnutom stave od siete, aby nemohlo dôjsť k prerušeniu alebo vytrhnutiu pripojených vodičov. 

Vymieňať žiarovky a žiarivky a príslušenstvo (štartéry) v svietidlách po ich predchádzajúcom vypnutí vypínačom alebo príslušným ističom, poistkou v rozvádzači, v krajných prípadoch vypnutím hlavného ističa alebo vypínača v rozvádzači. 

Vymieňať pretavené vložky závitových a prístrojových poistiek len za nové vložky rovnakej prúdovej hodnoty. Pretavené poistkové vložky sa nesmú opravovať! 

Vykonávať obvyklú údržbu elektrických spotrebičov (čistenie a mazanie) podľa návodu výrobcu bez demontáže alebo snímania krytov pomocou nástrojov, 

Pracovať vo vzdialenosti menšej ako 20 cm od živých častí malého napätia (MN).

Vykonávať kontroly elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia počas ich používania povereným poučeným pracovníkom. 

 

b) Podľa pokynov: 

pracovať na elektrickom zariadení bez napätia podľa pokynov, pri ktorej inštalácia, prípadne jej časť, na ktorej sa pracuje je odpojená od napätia a zaistená alebo práca v mieste ktoré je oddelené od živých častí krytmi, chrániacimi pred úmyselným dotykom. Podľa pokynov sa pracuje aj na novom zariadení, ktoré ešte nie je pripojené na napätie. Zaistenie pracoviska robí znalá osoba s 22 (samostatný elektrotechnik). Ak sa pracuje na elektrickej inštalácii NN, ktorá je istená tavnými poistkami, musia sa tavné vložky a hlavice po vybratí bezpečne uschovať. Osoba zabezpečujúca zaistenie pracoviska presvedčí poučených pracovníkov o beznapäťovom stave priamym dotykom zaistených živých NN častí elektrického zariadenia. 

c) S dohľadom: 

Pracovať na elektrických inštaláciách NN v blízkosti živých častí pod napätím s dohľadom osoby znalej s $22 (samostatný elektrotechnik). Ide o prácu na elektrickej inštalácii v blízkosti živých častí NN pod napätím, pri ktorej nie je elektrická inštalácia odpojená od napätia. Poučená osoba smie s dohľadom pracovať až do vzdialenosti 20 cm od živých častí alebo sa môže dotýkať krytu, ktorý chráni pred náhodným dotykom. Pri práci v blízkosti živých častí NN, musia pracovníci dbať na to, aby sa časťami tela, odevu alebo vodivými predmetmi, s ktorými sú v styku, nepriblížili k živým častiam na vzdialenosť menšiu ako je dovolená. 

Pracovať na elektrických inštaláciách NN bez napätia s dohľadom osoby znalej s $22 (samostatný elektrotechnik). Podmienkou je, že elektrická inštalácia nie je v priestore pracoviska pod napätím a tento stav sa zabezpečuje počas trvania práce. Táto požiadavka vyžaduje zreteľné označenie pracoviska. Po identifikovaní príslušných elektrických inštalácií sa musí vykonať päť nasledujúcich základných požiadaviek v tomto poradí ak nie sú dôležité dôvody na iné konanie: 

1. úplné odpojenie

2. zabezpečenie pred opätovným pripojením

3. preverenie, či je elektrická inštalácia bez napätia 

4. uzemnenie a skratovanie

5. uplatnenie ochrany pred susednými živými časťami 

Dovolenie na začatie práce musí byť od osoby zodpovednej za prevádzku elektrickej inštalácie vedúcemu alebo vedúcim akýchkoľvek pracovných činností. 

Pracovať na elektrických inštaláciách VN bez napätia s dohľadom osoby znalej s $22 (samostatný elektrotechnik) môže poučený pracovník tam, kde všetky časti elektrickej inštalácie VN vrátane prívodov vonkajších vzdušných a káblových vedení sú odpojené od napätia a zaistené. V miestach, v ktorých sa vypína a zapína sa vyvesia bezpečnostné značky.

Osoba zabezpečujúca zaistenie pracoviska presvedčí poučených ale aj znalých pracovníkov o beznapäťovom stave priamym dotykom zaistených živých častí elektrického zariadenia. Poverený zodpovedný vedúci práce na zaistenom pracovisku podpíše na príkaze B prevzatie pracoviska a po skončení práce písomne odovzdá na príkaze B pracovisko pracovníkovi, ktorý vykoná odistenie pracoviska. 

d) Pod dozorom: 

Pracovať na elektrických inštaláciách VN v blízkosti živých častí pod napätím pod dozorom osoby znalej s vyššou kvalifikáciou $23 (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky). Ide o prácu na elektrickej inštalácii v blízkosti živých častí VN pod napätím, pri ktorej nie je elektrická inštalácia odpojená od napätia. 

Poučená osoba smie napríklad v rozvodni VN 22 kV pod dozorom pracovať až do vzdialenosti 75 cm od živých častí alebo sa môže dotýkať krytu, ktorý chráni pred náhodným dotykom. Pri práci v blízkosti živých častí VN musia pracovníci dbať na to, 

sa časťami tela, odevu alebo vodivými predmetmi, s ktorými sú v styku, nepriblížili k živým častiam na vzdialenosť menšiu ako je dovolená. 

Pokiaľ poučený pracovník behom používania stroja alebo už pri jeho zapínaní zistí neobvyklý stav alebo nedostatok ako napríklad nadmerný hluk ložísk, nárazový chod stroja, poškodenú izolácia pohyblivého prívodu, zápach po spálenine, dym a pod., je nutné stroj okamžite odpojiť od siete (vypnutím vypínača, vytiahnutím vidlice pohyblivého prívodu zo zásuvky a pod.) a toto neodkladne ohlásiť svojmu nadriadené mu. 

Poučený pracovník nesmie vykonávať činnosti: 

Pracovať na nekrytých živých častiach pod napätím a zdržiavať sa v blízkosti časti pod napätím. 

Používať poškodené elektrické zariadenia a spotrebiče. 

Používať elektrické spotrebiče v iných prostrediach pre aké boli tieto konštruované. 

Nesmie sa pri práci v blízkosti elektrického zariadenia priblížiť žiadnou časťou tela 

(zdvihnutou alebo predpaženou hornou končatinou), odevom alebo predmetom používaným pri práci (nástrojom, náradím, strojom, mechanizmom a pod.) priblížiť k nekrytým živým častiam elektrického zariadenia NN pod napätím bližšie než na 1m. Ak tieto vzdialenosti nemožno dodržať, elektrické zariadenie musí byť vypnuté a zaistené. 

Nesmie sa pri práci v blízkosti elektrického vonkajšieho vedenia VN priblížiť žiadnou časťou tela (zdvihnutou alebo predpaženou hornou končatinou), ani predmetom používaným pri práci (nástrojom, náradím, strojom, mechanizmom a pod.) priblížiť k nekrytým živým častiam elektrického zariadenia VN pod napätím napríklad do 35 kV bližšie než na 2m, do 110KV na vzdialenosť 3m. Ak nie je nemožno tieto vzdialenosti dodržať, elektrické zariadenie sa musí vypnúť, zaistiť alebo tieto časti vedenia opatriť zábranami.

Približovať sa k pretrhnutým drôtom elektrického vedenia spadnutým na zem a dotýkať sa ich. V okolí miesta, kde leží pretrhnutý vodič môže vzniknúť až do vzdialenosti 20 m oblasť životu nebezpečného krokového napätia, viď obr.č.5.5. 

Púšťanie šarkanov, modelov lietadiel, stavanie stanov, vztyčovanie dlhých predmetov, vysúvanie antén prenosných prístrojov, poriadanie hier alebo iných činností, ktoré by mali za následok znižovanie bezpečných vzdialenosti od živých častí vedenia alebo zneužívanie konštrukcií elektrických zariadení. 

V dosahu elektrických zariadení je zakázané vykonávať bez súhlasu prevádzkovateľa akékoľvek zemné práce, ktoré by mohli poškodiť káble uložené v zemi, podkopať stípy, stožiare, či prerušiť uzemnenie v zemi napr. pri kopaní hliny, piesku a pod. 

Pod elektrickým vedením sa zakazuje vytvárať stohy slamy, sena, stavať chmeľnice a pod. 

Poučená osoba nesmie zahájiť prácu na elektrickom zariadení nízkeho napätia skôr, než toto bude odborným pracovníkom prevádzkovateľa s príslušným stupňom odbornej spôsobilosti odovzdané, vypnuté a zaistené. Beznapäťový stav musí byť preukázaný tak, že tento odborný pracovník presvedčí poučeného pracovníka priamym dotykom sa vypnutých živých častí holou rukou.  

Rozsah tohto článku musí poučený pracovník podľa rámca svojej vykonávanej pracovnej činnosti ovládať. Vo vzťahu k elektrickým zariadeniam musí vedieť, ktoré činnosti môže vykonávať sám, ktoré pod dozorom, ktoré s dohľadom a ktoré podľa pokynov. Rovnako musí byť poučený, ktoré činnosti vykonávať nesmie.

100% GARANCIA SPOKOJNOSTI A VRÁTENIA PEŇAZÍ.

Pri pohľade na absolventov kurzu a výsledky, ktoré dosiahli, sme presvedčení o tom, že tento kurz Vám pomôže vo Vašej profesii. Našim cieľom je, aby ste tieto výsledky naozaj dosiahli. A tie môžete dosiahnuť vtedy, keď všetko, čo sa dozviete, dáte do praxe, do vášho biznisu. Dáva vám to zmysel? A ak po 30 dňoch zistíte, že to nie je to, čo ste očakávali, jednoducho  otvoríte váš email, napíšete nám správu a my vám vrátime všetky peniaze.

REFERENCIE

Preškolenie z nových predpisov. Nadobudnutie nových poznatkov. Po školení sa budem venovať profesii elektrotechnika. Doporučujem, pán školiteľ je odborník.

Zsot Sz.podnikateľ - maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov

Zvýšenie kvalifikácie. Na školení som sa dozvedel omnoho viac, ako som očakával, lebo som sa dozvedel strašne veľa z praxe od školiteľa. Veľa zaujímavých informácií z praxe ma potešilo. Určite doporučím firmu MIPEL aj svojim známym, lebo sa dozvedia veľa praktických informácií.

Peter D.súkromne

Očakával som preškolenie a znovu zopakovanie si vyhlášky, čo sa aj stalo. Realita je lepšia. Oboznámil som sa s novými predpismi. Doporučujem školenie.

Milan CH.súkromne

Nadobudol som nové informácie. Dobrá prezentácia.

Vratko B.podnikateľ - Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Očakával som, že sa naučím niečo nové - získam istotu. Realita-splnilo to moje očakávania. Pripomenul som si vyhlášku. Doporučujem. Príjemný prístup,prax.

Lukáš V.súkromne

Očakávanie-žiadne. Realita-veľmi dobre. Konkrétne prínosy-ďalšie vzdelanie. Doporučenie-určite.

Denis G.elektrikár

Očakávanie-naučiť sa nové informácie. Realita-nové informácie, dobrá atmosféra. Prínosy-nové vedomosti. Ďakujem, prezentácia sa mi páčila..

Peter B.podnikateľ - Prípravné práce k realizácii stavby

Očakával som zopakovanie si informácií a dozvedenie sa nových. Realita je rovnaká ako očakávanie. Vrelo doporučujem.

Juraj Sz.Den-el, s. r. o.-elektrikár

Očakával som klasické školenie s výkladom vyhlášky a ukončenie testami a ústnou skúškou. Prekvapil ma podrobný a pritom zrozumiteľný výklad školiteľa. Takisto videoprezentácia bola prehľadná a ľahko pochopiteľná. Určite firmu MIPEL, spol. s r.o. odporučím aj kolegom a známym.

Jaroslav M.ELMARS s. r. o.-majiteľ

Očakával som kurz s prednáškou a testom. Kurz splnil moje očakávania. Kurz mi pomohol na získanie paragrafu 21 a vďaka tomu prácu s elektrinou. Kurz vrelo odporúčam.

Michal U.Accor Pannonia Hotel-technik

Očakával som zopakovanie vedomostí+nové informácie. Skutočnosť zodpovedá očakávaniam. Aktualizácia vyhlášky. Určite doporučujem aj do budúcnosti.

Gabriel B.Podnikateľ-Elektrická inštalácia, technik

Mimoriadne očakávania neboli. Realita je lepšia ako očakávanie-kvôli príkladom z praxe. Zopakoval som si vedomosti z iných oblastí, s ktorými som nepracoval.

Ing. Július K.ANDIS, spol. s r.o.-vývojový pracovník

Očakával som zopakovanie elektrotechnických predpisov, oboznámenie sa s novými. Skutočnosť naplnila moje očakávania. Prínosy-zopakovanie si niektorých predpisov a ich preskúšanie. Doporučujem.

Drahomír B.technik

Očakávanie-zdokonaliť si vedomosti a získať nové informácie. Príjemná atmosféra, informácie priamo z praxe. Osviežil som si vedomosti. Ďakujem, bol som spokojný.

Ľubomír S. HVAC & BMS s.r.o.-špecialista MaR

Očakával som, že to zmáknem. Realita-zmákol som to. Doplnil som si medzery. Doporučenie-facebook.

Michal K.Den-el, s. r. o-elektrikár

Očakávanie-nové vedomosti. Realita-nadobudnutie vedomostí. Vďaka kurzu som si osviežil svoje vedomosti. Doporučujem.

Ján S.súkromne

Realita lepšia než očakávanie. Osviežil som si vedomosti. Doporučujem.

Daniel L.Den-el, s. r. o-elektromontér

Aktuálna právna úprava, BOZP, prvá pomoc. Kurz splnil očakávania.

Branislav L.súkromne

Očakávanie-získať spôsobilosť na vykonávanie prác na elektrických zariadeniach. Získal som nové poznatky, predovšetkým praktické.

Jozef T. Mestský úrad Bojnice

Očakávanie-odbornosť, tradícia firmy a to sa splnilo. Realita-profesionálny prístup prednášajúceho, odbornosť a dlhoročné skúsenosti sú neoceniteľné. Praktické ukážky, objasnenie rôznych situácií v praxi.

Ing. Rastislav Š.Shield Security s.r.o.-majiteľ

Očakával som, že si oživím vedomosti zo školy,+ sa dozviem veľa nových vecí. Naplnilo to moje očakávania. Prínosy-bezpečnosť a na čo všetko si dávať pozor pri oprave zariadenia. Odporúčam, veľmi príjemný prístup lektora.

Matej V.Podnikateľ-Ostatná osobná pozemná doprava

Očakával som, že to pôjde ťažšie. Školiteľ bol veľmi dobrý a skúsený. Prínosy-získanie preukazu paragrafu 22, k tomu materiály na ďalšie študovanie, CD. Kurz odporúčam, bol rýchly, v dobrej atmosfére.

Roman B.Slovnaft,, a.s.-elektronik

Očakávanie-dozvedieť sa novinky vo vyhláškach a zmeny. Dozvedel som sa to, čo som potreboval.

Ľuboš K.Businessbrain. s.ro.-IT technik

Očakávanie-zvýšiť svoju odbornú vedomosť. Získal som nové vedomosti. Skvelá práca. Získanie informácií pre zlepšenie bezpečnosti pri práci a používaní elektrických zariadení. Doporučujem tieto kurzy. Skvelá práca.

Andrej Š.Servisný technik

Chcel som si zvýšiť kvalifikáciu. Realita predurčila moje očakávania. Vďaka kurzu som si zvýšil kvalifikáciu. Tento kurz by som určite odporučil.

anonym

Očakávanie-aktualizácia do 5 rokov §23. Spĺňa očakávanie. Môžem doporučiť.

Michal B.Lambda Life a.s., servisný technik

Nemal som očakávania. Som veľmi spokojný. Kurz mi pomohol rozšíriť moje pracovné nasadenie. Doporučujem.

Peter Sz.súkromne

Očakávanie-nové poznatky a info ohľadom aktualizačnej prípravy §23. Nové info odovzdané v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z.

Pavol R.SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o., senior aplication engineer

Potreboval som doplniť vedomosti. Očakával som svedomitý prístup zo strany školiteľa. Školenie spĺňalo moje očakávania. Dúfam, že mi pomôže dosiahnuť osvedčenie. Doporučujem aj mojim známym.

Silvester V.LIFTSTAV s.r.o.-technik

Očakávanie-získať osvedčenie revízneho technika, k čomu potrebujem absolvovať kurz odbornej prípravy. Rozšírenie vedomostí pre absolvovanie skúšky. Prínosy-vedomosti, informácie, podklady pre ďalšie štúdium. Môžem doporučiť.

Gábor P.AŽD Praha s.r.o., organizačná zložka, servisný technik

Očakávanie-urobiť si paragraf 24-revízny technik bezstresovým systémom. Realita-názorne, formou videoprezentácie a priateľským spôsobom výuky, som bol príjemne prekvapený. Prínosy -kde nájsť formuláre na vypisovanie údajov z meraní. Už viem, kde a odkiaľ si kúpim meracie prístroje na revidovanie zariadení. Doporučujem aj menej skúseným elektrotechnikom.

Peter J.podnikateľ

Očakávanie-rozšírenie vedomostí a získať osvedčenie pre skúšku revízneho technika. Získanie prehľadu o nových normách a novelách. Získal som prehľad o podmienkach získania oprávnenia revízneho technika. Prínosy-prehľad, podklady pre ďalšie štúdium. Môžem doporučiť.

Július Sch.AŽD Praha s.r.o., organizačná zložka, servisný technik

Očakávanie-prehĺbenie vedomostí. Realita-čo som očakával. Prínosy-nové vyhlášky.

anonym

Očakávanie-zopakovanie si elektrotechnických znalostí, označení. Splnené moje očakávania, zopakoval som si základné znalosti, označovania, vynikajúci lektor (školiteľ). Prínosy-zopakovanie znalostí, naučil som sa niečo nové o bleskozvodoch, zopakoval som si prúdové ochrany, zapájanie rozvádzačov. Jednoznačne odporúčam.

Peter Š.elektrikár

V rámci aktualizačnej odbornej prípravy som očakával oboznámenie sa s novými predpismi vyhlášky 508. Zároveň som očakával zdĺhavú a nezáživnú prednášku. Dojem z prednášky veľmi pozitívny. Zároveň oceňujem videoprezentáciu. Prínosy-aktualizáciu na ďalších 5 rokov. Nezaznamenal som žiadne výhrady ohľadom školenia.

Marián H.RICOH Slovakia s.r.o., servisný technik

Očakával som zlepšenie vedomostí ohľadom elektroinštalácií, bezpečnosti pri práci, oživenie pamäte. Školenie bolo omnoho lepšie, než som očakával. Školiteľ bol príjemný a ústretový. Všetko prebehlo tak, ako malo. Pomohol mi v práci, konečne môžem svoju prácu vykonávať naplno, bez dozoru. Stal som sa plnohodnotným členom tímu. Toto školenie mi doporučil kolega v práci, som mu za to veľmi vďačný. Určite doporučím firmu MIPEL svojim kamarátom, známym aj rodine.

Zdeno K.VNET a.s., technik

Očakávanie-zopakovanie a doplnenie si nového učiva. Maximálna profesionalita, lepšie ako moje očakávanie. Prínosy-zopakovanie starého, nové informácie z oboru, zoznámenie sa s ľuďmi z oboru. Doporučenie-udržať súčasný štandart.

Anton Š.elektrikár

Očakávanie-zopakovanie vedomostí a naučenie nových vecí. Realita-veľká spokojnosť. Kurz mi pomohol v mojom rozvoji vedomostí. Dozvedel som sa veľa praktických vecí. Odporúčam všetkým.

Peter Š.

Očakával som štandartnú prednášku a v jej závere test. Kurz bol lepší, ako som očakával. Ľúbilo sa mi zvýraznenie toho najdôležitejšieho. Absolvovaním kurzu a získaním spôsobilosti sa mi otvoril trh práce v obore, ktorý som vyštudoval. Kurz som našiel na internete. Jeho výhodami sú: priaznivá cena, dostatok termínov, možnosť spraviť si spôsobilosť neobmedzeného napätia, aj do objektov B. Kurz môžem ďalej len odporúčať.

Miroslav S.

Očakávanie-doplnenie vedomostí a zvýšenie kvalifikácie pre rozbeh vlastného podnikania. Realita-lepšia, inštruktor bol veľmi znalý, vtipný a ľudský. Vďaka videám s komentármi a postrehmi inštruktora som si osviežil a rozšíril svoje odborné vedomosti.

Erik P.

Očakávanie-zvýšenie kvalifikácie. Školenie prebehlo odborne s profesionálnym výkladom a prekonalo moje očakávania. Prínosy-obnovenie vedomostí, rozšírenie znalostí. Školenie odporúčam každému, kto si potrebuje odborným spôsobom zvýšiť kvalifikáciu.

Jaroslav K.

Očakával som, že sa zoznámim s potrebami a vyhláškami a vecí potrebnými na získanie oprávnenia EZ. Všetko bolo podľa očakávaní. Získal som oprávnenie na predstúpenie na TI a kurz mi pomohol rozšíriť si vedomosti z praxe. Doporučujem!!!!

Milan K.Slovenské štrkopiesky, s.r.o.

Očakávanie-naučiť sa, čo je potrebné, aké predpisy a vyhlášky sú potrebné na funkciu revízneho technika. Dobré pomôcky a materiály na naštudovanie problematiky. V rámci diskusií nazbierané osobné skúsenosti.

Ladislav B.ELZAP s.r.o., majiteľ

Očakávanie-tradične vysokú úroveň odborného vzdelávania na základe dlhoročnej tradície spoločnosti MIPEL. Chýbali mi praktické merania a vyhotovenie cvičných a revíznych správ. Prínosy-oboznámenie s aktuálnym stavom platných noriem. Potvrdenie o absolvovaní prípravného kurzu. Doporučenie-sústrediť sa viac na praktické odporúčania pri meraniach počas revízií, napríklad špecifiká merania na VPS frekvenkčných meničoch. Rozdiely pri postupoch a interpretáciách výsledkov na VN kábloch, olejových,PVC a polyetylénových.

Vladimír K.3DB, s. r. o.

Moje očakávanie kurz splnil. Realita naplnila očakávania. Dozvedel som sa nové vedomosti z oblasti elektrických inštalácií. Doporučujem organizáciu na školenia revíznych technikov.

Marek H.EKA engineering, s. r. o.

Očakávanie-získať odborné znalosti potrebné na úspešné zvládnutie skúšky na TI. Realita je lepšia, ako bolo očakávanie. Dosiahol som predstavu o možnom priebehu skúšky na TI. Áno, doporučujem.

Ing. Marián J.AXISplus SK s.r.o., konateľ

Oboznámenie sa so základnými postupmi, získanými zmenami v zákonoch, ako základ pred žiadosťou a skúškou revízneho technika. Školenie splnilo očakávania, získal som naviac skúsenosti ostatných kolegov zo seminára. Prínosy-certifikát zo školenia. Doporučenie :)

Slavomír V.Elektroinštalačné práce. Bleskozvody. Revízie

Očakávanie-príprava na zvládnutie skúšky. Oboznámenie a rozšírenie informácií, viac ako som čakal. Prínosy-lepšia pripravenosť a viac informácií o tom, čo človeka čaká. Už som doporučil ďalším.

Jakub V.AŽD SLOVAKIA a. s.

Očakávanie-bolo splnené. Realita-splnilo moje očakávanie. Prínosy-obohatil som si myseľ. Doporučujem toto školenie.

Miroslav G.údržba

Konkrétne prínosy – nový smer v budovaní svojej kariéry. Doporučenie: úplná spokojnosť. Aké som mal očakávanie pred kurzom: strach ako zo školy. Realita- prístup a atmosféra super, hneď od začiatku školenia bola super atmosféra a možnosť kedykoľvek vstupovať do diskusie bola naozaj prínosom, keďže sme si skúsenosti a poznatky vymieňali všetci navzájom.

anonym

Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: vďaka kurzu som si zdokonalil vedomosti Aké som mal očakávanie pred kurzom: príjemné posedenie, zdokonalenie vedomostí Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): realita je rovnaká ako očakávanie.

Milan H.majiteľ firmy Voda-plyn-kúrenie

Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: zrekapituloval som si vedomosti, dozvedel sa novinky Doporučenie: odporúčam každému Aké som mal očakávanie pred kurzom: dozvedieť sa o nových zmenách Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): dozvedel som sa, to čo som potreboval.

Vladimír S. elektroinštalatér

Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: oboznámil som sa s novinkami a oživil som si vedomosti Doporučenie: doporučujem tieto školenia na oživenie vedomostí Aké som mal očakávanie pred kurzom: mám dobré skúsenosti s týmto školiacim centrom, čiže som spokojný Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): rovnaká, ba až lepšia

Peter H. pracovník údržby H+H Galanta

Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: aktualizoval som si svoju vyhlášku §22 na ďalšie roky Doporučenie: kurz od Vašej firmy by som určite odporučil aj svojim známym. Myslím si, že netreba nič meniť Aké som mal očakávanie pred kurzom: očakával som prehľadné a stručné vysvetlenie zmien v elektrotechnických normách Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): s kurzom som spokojný. Školiteľ ochotne zodpovedal všetky položené otázky. Kurz netrval zbytočne dlho.

Marek S.,nastavovač výrobných liniek BROSE

Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: Prísun nových informácií. Debata o istých témach rozšírila môj obzor o určitých témach a veciach. Doporučenie: Aké som mal očakávanie pred kurzom: Očakával som príjemnú atmosféru. Tešil som sa na školiteľa, že sa naučím nové informácie. Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): Príjemná atmosféra. Prekvapivé občerstvenie. Školiteľ znalý v svojom obore. Školenie splnilo moje očakávania.

Lukáš P.

Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: poznatky na zlepšenie kvality práce Doporučenie: Aké som mal očakávanie pred kurzom: získať nové informácie ohľadom zákonov Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): je lepšia

Pavol F. JP electric

Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: dal mi prehľad v aktualizáciách bezpečnostných noriem, sčasti aj odborných elektrotechnických tém. Doporučenie: kurz by som odporučil svojim známym. Aké som mal očakávanie pred kurzom: oživenie a zhrnutie doterajších vedomostí Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): školenie záživnou formou, s príkladmi z praxe, čiže realita je lepšia, než očakávanie

Peter B. SZČO

Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: oživenie info Doporučenie: Aké som mal očakávanie pred kurzom: nové info o nových normách a zmenách Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): zodpovedá

Richard K.Richard K., SZČO

Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: vyhláška §21 Doporučenie: určite by som odporučil Aké som mal očakávanie pred kurzom: zopakovanie si vedomostí Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): lepšia než očakávanie

Henrich D.

Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: dosiahol som zvýšenie mojej kvalifikácie, kurz mi pomohol v mojom rozvoji. Doporučenie: určite ho doporučujem a dúfam, že sa stretneme o 5 rokov. Aké som mal očakávanie pred kurzom: očakával som, že si obnovím-zvýšim moje elektrotechnické vzdelanie Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): veľmi príjemný prednášajúci, kurz splnil moje očakávania.

Peter J.technik KO

Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: doklad Doporučenie: nič Aké som mal očakávanie pred kurzom: nemal som Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): dobre bolo

Tomáš H.

Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: nové normy, informácie o dostupnosti Doporučenie: Aké som mal očakávanie pred kurzom: oživenie a aktualizácie mojich vedomostí Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): omnoho lepšie, než očakávanie

Martin B. B-ELEKTRO s.r.o., elektrikár špecialista

Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: zrekapituloval som si problematiku Doporučenie: žiadne Aké som mal očakávanie pred kurzom: Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): splnilo moje očakávanie

Marek B.B-ELEKTRO s.r.o., špecialista

Konkrétne prínosy – ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: obnova osvedčenia-elektrotechnická spôsobilosť. Nové kontakty a pripomenutie si dôležitosti BOZP zásad pri práci na elektrických zariadeniach Doporučenie: ďakujem. Väčšia projekčná plocha by bola vhod najmä pre vzadu sediacich Aké som mal očakávanie pred kurzom: zopakovanie si zákona predpísaných náležitostí z oblasti spôsobilosti elektrotechnikov Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): splnilo moje očakávanie.

Michal H.Inšpektor JB