Ochrana osobných údajov mipel.sk

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

Ochrana osobných údajov

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť MIPEL, spol. s r.o. (ďalej len "správca").
2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: MIPEL, spol. s r.o., Prievozská 1, 821 09 Bratislava, mipel@mipel.sk, +421 948 745 454, mipel.sk.
3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").
 

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.
 

 

DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 5 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).
 

ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú spoločnosti SmartSelling a.s., IČ: 29210372, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. B 7559, zastúpené Davidom Kiršom ako členem predstavenstva a so sídlom Netroufalky 797/5, 625 00 Brno. Voči vašim osobným údajom sú v pozíci správcu. Určujú, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberajú prípadne ďalších spracovateľov, ktorí im so spracovaním budú pomáhať.

Ich webové stránky, ktorých sa tieto zásady týkajú sú:
www.smartselling.cz
www.smartemailing.cz
www.mioweb.cz
www.fapi.cz 
www.proaffil.cz
www.codokazeweb.cz
www.emailmarketing.cz 

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
 

1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
 

2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na email mipel@mipel.sk
 

3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 

4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.
 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2019